Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 SecretSensation.nl is een volledig gratis datingplatform.


1.2 Alle diensten binnen SecretSensation.nl zijn volledig gratis toegankelijk voor members.


1.3 Onder members wordt verstaan : geregistreerde gebruikers van SecretSensation.nl.


Artikel 2. Over deze website

2.1 www.SecretSensation.nl, deze website en de naam zijn eigendom van SecretSensation.


2.2 Het gebruik van informatie, tekst, logo's, foto's, presentatie en andere materialen van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 3. Toegang

3.1 Toegang tot deze website is alleen mogelijk via een registratie op deze website.


3.2 Om in aanmerking te komen voor een registratie en om je registratie te kunnen behouden dien je te voldoen aan en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.


Artikel 4. Registratie

4.1 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om je te kunnen registreren als member of om deze website te kunnen gebruiken.


4.2 Je dient alle verplichte velden van het registratieformulier in te vullen.


4.3 Door het gebruik en het bezoeken van deze website, bevestig je dat je het recht, gezag en de bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan.


4.4 Je gaat akkoord met en je zult je houden aan alle Gebruiksvoorwaarden van deze overeenkomst.


4.5 SecretSensation.nl behoudt zich het recht voor members te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Artikel 5. Gebruik

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden ga je akkoord met en bevestig je naar SecretSensation dat:

5.1 Je minimaal 18 jaar of ouder bent


5.2 Je geen toestemming verleent aan personen onder de 18 jaar om toegang te krijgen tot materialen gepresenteerd op deze website


5.3 SecretSensation alleen bestemd is voor volwassenen die interesse tonen in het in contact komen met andere volwassenen door middel van online flirten en/of daten.


5.4 Commercieel beschikbare ouder gecontroleerde bescherming (zoals computer hardware, software of filters) kan helpen in het limiteren van toegang tot materialen die niet geschikt zijn voor minderjarigen


5.5 De toegang tot deze website is vrijblijvend en vindt plaats op eigen inititatief omdat jij de inhoud die beschikbaar is wilt bekijken, lezen of horen voor je eigen persoonlijke plezier, informatie of lering.


5.6 Jij als member bent als enige aansprakelijk wanneer jouw aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via jouw account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Je vrijwaart SecretSensation.nl tegen elke vordering van deze aard. Aangezien SecretSensation.nl slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is SecretSensation.nl bovendien niet aansprakelijk wanneer jouw identiteit door iemand anders wordt gebruikt. Als je redenen hebt om aan te nemen dat jouw aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient SecretSensation.nl onmiddellijk te worden geïnformeerd.


5.7 Deze website valt onder de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving


5.8 Het materiaal dat gebruikers mogen plaatsen op deze website is gelimiteerd tot 18+.


5.9 Hoewel zij haar uiterste best doet, kan SecretSensation niet alle materialen die geplaatst worden op of verspreid worden via deze website controleren. Het kan zijn dat je de communicatie, foto's, audio of andere informatie van andere members ongepast, kwetsend, schadelijk, onnauwkeurig, oneerlijk, misleidend of bedrieglijk vindt, maar je bent zelf persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van deze website en de interactie met andere members, waarbij je akkoord gaat met de verantwoordelijkheid en voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid in het gebruik van deze website. SecretSensation behoudt het recht voor profielen of informatie van haar members zonder opgaaf van reden te verwijderen als zij deze ongepast, kwetsend, schadelijk, onnauwkeurig, oneerlijk, misleidend of bedrieglijk vindt.


5.10 Je zult deze website niet gebruiken en/of bekijken in een omgeving waar dit niet toegestaan is - bv een plaats, land of locatie waar dit gezien wordt of kan worden als een overtreding van een wet, regelgeving, voorschrift, verordening of gewoonterecht.


5.11 Je zult deze website niet gebruiken in combinatie met commerciele doeleinden die mogelijk illegaal of zonder toestemming plaatsvinden, inclusief het zonder toestemming framen of linken van deze website en haar pagina's.


5.12 Je zult je in je gedrag en communicatie niet agressief, kwetsend of obsceen uitlaten naar andere members. Dit houdt ook in dat je op geen enkele wijze agressieve, kwetsende of suggestieve seksuele uitingen of dergelijk taalgebruik zult gebruiken tegenover andere gebruikers van de site van www.SecretSensation.nl. www.SecretSensation.nl controleert alle profielen, en zal profielen weigeren of verwijderen welke niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van deze site. www.SecretSensation.nl is ten alle tijden bevoegd om, zonder kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.


5.13 Verwijdering van een gebruikersprofiel en/of een bericht zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

  • Het profiel en/of het bericht is onjuist en/of onvolledig;
  • Het profiel en/of het bericht maakt inbreuk op rechten van derden;
  • Het profiel en/of het bericht is in strijd met de algemene voorwaarden van www.SecretSensation.nl;
  • Het profiel en/of bericht is van commerciele of criminele aard;
  • Het profiel en/of het bericht is in strijd met de regelgeving van Nederland;
  • Het profiel is fake. Bijvoorbeeld het profiel van een vrouw blijkt een man te zijn, of andersom.
5.14 www.SecretSensation.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website en de gegevens van haar members. www.SecretSensation.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan de zijde van gebruiker, members of derden, wat het gevolg is van onvoldoende beveiliging van de gebruiker.


5.15 www.SecretSensation.nl is ten alle tijde gerechtigd om de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik van de website te beperken wanneer er bijvoorbeeld - niet uitsluitend – een noodzaak is voor het onderhoud of het aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van het de members op schadevergoeding , of andere vorm van financiele uitkering tegen www.SecretSensation.nl mogelijk is. Indien mogelijk zal www.SecretSensation.nl het onderhoud en eventueel buiten gebruik stellen c.q. beperken van het gebruik van de website van te voren op de website aan de members bekend maken.


In het geval dat een member deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt SecretSensation.nl zich het recht voor om het account van elk member zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.Artikel 6. Privacy

Door het accepteren van deze Gebruiksvoorwaarden ga je akkoord met en bevestig je naar SecretSensation het volgende privacybeleid.


6.1 Het direct of indirect opnemen van exteren contactgegevens zoals telefoonnummers, woonadressen, achternamen, URL's, e-mail adressen, facebook- en hyves-verwijzingen, etc, zijn niet toegestaan in oproep, profiel, in beeldmateriaal. Dit geldt ook voor het vragen om zulke gegevens in profieltekst, kopregel en ander velden die gebruikt kunnen worden om persoonlijke en specifieke informatie te geven.. Het uitwisselen van externe contactgegevens is slechts toegestaan als in een wisselwerking -tussen u en een ander member- is gebleken dat die behoefte er is.


6.2 SecretSensation.nl is zo opgezet dat elke vorm van contact anoniem kan verlopen via het berichtensysteem van SecretSensation.nl. SecretSensation.nl raad u sterk aan te wachten met het uitwisselen van persoonlijke gegevens totdat u er zelf zeker van bent dat dit ook daadwerkelijk verantwoord is om te doen en er enige mate van bekendheid met de ander is.


6.3 U verklaart geen foto's van ongepaste aard, groepsfoto's of foto's van andere mensen dan uzelf op SecretSensation.nl te publiceren. SecretSensation.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren. Elke foto of afbeelding dient vooraf goedgekeurd te worden door SecretSensation.nl.


6.4 SecretSensation.nl controleert alle profielen, en zal profielen zo nodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene teksten uitspraken bevatten. Profielen met seksistische inhoud of oproepen kunnen worden verwijderd zonder verplichte opgaaf van redenen.


6.5 U verklaart accurate informatie over uzelf te verschaffen en van toepassing op uzelf.


6.6 U stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als uw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt SecretSensation.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.


6.7 U stemt ermee in dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede uw interacties met andere members.


6.8 U verklaart dat uw inschrijving bij SecretSensation.nl strikt door u persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan uw inschrijving te gebruiken voor anderen en u mag uw inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.


6.9 U verklaart dat u zich op geen enkele wijze zult voordoen als een ander dan u werkelijk bent. Dat houdt ook in dat u zich niet als een ander member van SecretSensation.nl zult voordoen.


6.10 U verklaart SecretSensation.nl op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.


6.11 U verklaart het gebruik van SecretSensation.nl en plezier van andere members niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.


6.12 Alle berichten die door u aan andere members worden verstuurd worden door SecretSensation.nl als privé-gegevens behandeld. SecretSensation.nl behoudt zich het recht voor om op klachten van andere members maatregelen te nemen. Deze kunnen permanente verwijdering van een profiel tot gevolg hebben


6.13 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan SecretSensation.nl opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van het e-mailadres en geboortedatum is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.


6.14 Er is alles aan gedaan om SecretSensation.nl zodanig te beveiligen dat uw gegevens in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts de webmaster SecretSensation.nl heeft toegang tot uw gegevens en dan uitsluitend wanneer nodig. Persoonlijke gegevens die u bij de registratie verstrekt anders dan uw oproep, profiel en foto, zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.


6.15 Uit veiligheidsoverwegingen logt SecretSensation.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. SecretSensation.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.


Artikel 7. Auteursrechten en intellectueel eigendom

7.1 Copyright van de inhoud van deze website ligt bij SecretSensation.nl.


7.2 Met uitzondering van waar nodig om de inhoud van deze website te kunnen bekijken in jouw web browser, of waar wettelijk toestemming bestaat onder de 'Auteurswet 1912', andere wetgeving of deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel materiaal van deze website, en in geen enkele vorm, gereproduceerd, aangepast, geladen, bewaard, gelinkt, geframed, publiekelijk vertoond, gedistribueerd of uitgezonden worden zonder specifieke schriftelijke toestemming van SecretSensation.


7.3 U stemt ermee in dat u zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SecretSensation.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Ook het ter inzage stellen aan derden is uitdrukkelijk verboden. Dit betreft onder andere foto's, profielen van members, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.


7.4 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, tekst op de website(s) van SecretSensation.nl zijn het intellectuele eigendom van SecretSensation.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van SecretSensation.nl.


7.5 De gebruiksrechten die door SecretSensation.nl aan members worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij SecretSensation.nl. Al het andere gebruik door members zonder toestemming van SecretSensation.nl is strikt verboden.


7.6 Het is members in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina's van SecretSensation.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de SecretSensation.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.


7.7 SecretSensation.nl is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door members wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van SecretSensation.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op members op de website(s) van SecretSensation.nl of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van SecretSensation.nl. SecretSensation.nl is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van SecretSensation.nl en/of technische vereisten.


Artikel 8. Gebruikskosten / Stopzetting

8.1 Het gebruik van deze website is gratis.


8.2 Het account kan op elk moment door jou worden verwijderd.


Artikel 9. Beperkte aansprakelijkheid

9.1 Onderhevig aan verantwoordelijkheden wettelijk opgelegd en welke niet kunnen worden uitgesloten, is SecretSensation, noch een van haar bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of agenten verantwoordelijk voor jouw persoonlijk verlies, directe of indirecte schade, verantwoordelijkheden, claims of kosten (inclusief, maar niet gelimiteerd tot advocaat, proces of schikkingkosten) die voortkomen uit of samenhangen met de Inhoud van deze website in welke vorm dan ook. Bovendien doet SecretSensation afstand van alle aansprakelijkheid van de daden, het gedrag of nalatigheden van andere members van deze website, in welke vorm dan ook.


9.2 In het nakomen van de verplichtingen van www.SecretSensation.nl op grond van het Lidmaatschap, dan wel op grond van deze algemene voorwaarden, is dit niet mogelijk indien dit te wijten is aan een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van www.SecretSensation.nl en door haar ingeschakelde providers of derden partijen, is www.SecretSensation.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen gedurende een door www.SecretSensation.nl te bepalen redelijke termijn op te schorten dan wel - ingeval nakoming definitief onmogelijk blijkt - het Lidmaatschap te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn of uit te keren.


9.3 Onder omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van www.SecretSensation.nl valt bijvoorbeeld - maar niet geheel uitsluitend – de volgende items internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere voor de Serviceverlening benodigde apparatuur van www.SecretSensation.nl, stroomuitval, staking en uitsluiting door personeel van www.SecretSensation.nl of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, rellen, opstanden, bedrijfstoringen door brand, overstromingen, storm, explosies of natuurrampen alsmede oorlog en overheidsacties die de service verstrekking beperken dan wel verstoren. Onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van www.SecretSensation.nl dan wel de door haar ingeschakelde providers en derden partijen.


Artikel 10. Wetgeving

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 11. Correspondentie

Correspondentie over deze website dient gericht te worden aan SecretSensation.nl via het contactformulier